Click image to enlarge.

Wang Guangyi - Mao AO, 1989